Contact

Mokopoksulat a dinami biyan sog kahun sog silung. Di' a sumboy mogbogoy nog ngalan nu bug e-mail adress nu luwal dona bila' ongon og sak nu bu meleg a nog tabalon nami.

Target Image